Algemene Voorwaarden BarseBanen

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van BarseBanen., gevestigd en kantoorhoudende te Naaldwijk aan de Slotenmakerstraat 60, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 74513249, iedere opdracht van Opdrachtgever, iedere Opdrachtbevestiging en iedere overeenkomst tussen BarseBanen en een Opdrachtgever met betrekking tot het plaatsen van Advertenties in de Media of het verstrekken van CV Database Toegang (hierna te noemen: de "Overeenkomst"), alsook op overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door BarseBanen worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Media, tenzij in een artikel(lid) specifiek wordt verwezen naar Print Media of Online Media, in welk geval het desbetreffende artikel(lid) alleen op de desbetreffende soort van toepassing is.

1.3 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een derde zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt door BarseBanen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BarseBanen en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen nemen.

2 PRIORITEIT

2.1 Op iedere aanbieding en offerte van BarseBanen, iedere opdracht van Opdrachtgever en iedere Opdrachtbevestiging, iedere Overeenkomst, alsook op de overige door BarseBanen in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten zijn tevens van toepassing:

(a) de voorwaarden zoals opgenomen in de desbetreffende Opdrachtbevestiging;

(b) de bepalingen en (aanlever-)condities zoals vermeld op de desbetreffende tariefkaarten, brochures en websites van de BarseBanen; en, doch enkel en uitsluitend waar het Print Media betreft:

(c) de geldende algemene voorwaarden van BarseBanen;

(d) de geldende Algemene Voorwaarden voor Reclame en Reclamecontracten van de Stichting ROTA. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de verschillende toepasselijke voorwaarden geldt, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de volgende rangorde: (i) de specifieke voorwaarden die partijen voor een concrete Overeenkomst zijn overeengekomen, zoals genoemd in artikel (a), (ii) de onderhavige algemene voorwaarden en (iii) de overige in artikel 2.1 genoemde overige voorwaarden in afnemende volgorde van belangrijkheid. 

3 DEFINITIES

3.1 De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):

(a) Advertentieruimte: de ruimte die voor plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd in de Media. Advertentieruimte kan worden uitgedrukt in aantallen pagina’s c.q. paginadelen, aantallen kolommen, aantallen millimeters, aantallen pixels en bytes, aantallen plaatsingen en aantallen Impressies.

(b) Advertenties: uitingen van welke aard dan ook waaronder, maar niet beperkt tot, bekendmakingen, aankondigingen, reclames, vacatureplaatsingen en/of bedrijfsprofielen, die in de Media worden opgenomen en al het ondersteunende materiaal.

(c) CV Database Toegang: het door BarseBanen aan  Opdrachtgever door middel van een of meerdere inlogaccount(s) en op basis van een daartoe gesloten Overeenkomst te verstrekken recht van inzage in c.q. toegang tot haar besloten database met daarin CV’s van werkzoekenden.

(d) Groepsmaatschappij: een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.

(e) Impressies: in geval van online Advertenties: (i) het aantal keren dat de Advertentie online bij de bezoeker van de website in beeld komt; en (ii) in geval van e-mailnieuwsbrieven, het aantal e-mailadressen waarnaar de e-mailnieuwsbrief verzonden wordt. Eén (1) Impressie wordt gezien als één (1) plaatsing.

(f) Media: BarseBanen alsmede alle daarmee verbandhoudende media. Er kunnen twee soorten Media worden onderscheiden, te weten Print Media en Online Media.

(g) Online Media: door BarseBanen op of via haar Website uitgegeven elektronische media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot apps, digitale magazines en e-mailnieuwsbrieven.

(h) Opdrachtbevestiging: de door BarseBanen aan Opdrachtgever per brief of per e-mail verstrekte bevestiging van een opdracht van Opdrachtgever.

(i) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan BarseBanen. De term ‘Opdrachtgever’ omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt.

(j) Overeenkomst: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1.1. van deze algemene voorwaarden.

(k) Print Media: door BarseBanen uitgegeven stoffelijke media onder het merk WestlandseGids.

(l) Soort: het soort Advertentie waarvan inhoudelijk sprake is. Er worden twee Soorten Advertenties onderscheiden, namelijk recruitment-Advertenties (op werving van personeel gerichte Advertenties) en display-Advertenties (niet op werving van personeel gerichte Advertenties).

(n) Website: het geheel van webpagina's, software en databases, waaronder de cv-database en de vacaturedatabase van de BarseBanen waarop of via welke de Online Media worden gepubliceerd.

4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Alle door BarseBanen gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. BarseBanen behoudt zich het recht voor een opdracht van Opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren. Overeenkomsten komen eerst tot stand door verzending van een Opdrachtbevestiging door BarseBanen of door de feitelijke uitvoering door BarseBanen van een opdracht van Opdrachtgever.

4.2 Alle door BarseBanen in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie met betrekking tot haar producten en diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijzen, aantallen, gewichten, omvang, kwaliteit, is naar beste weten verstrekt en dus niet bindend. De in een Opdrachtbevestiging genoemde informatie is leidend.

4.3 Overeenkomsten voor meerdere plaatsingen in BarseBanen kunnen slechts worden aangegaan voor Advertenties van dezelfde Soort.

4.4 Indien Opdrachtgever direct of indirect namens een adverteerder optreedt, staat Opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de Overeenkomst door deze adverteerder.

5 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De datum waarop de Overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de Opdrachtbevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door BarseBanen voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht van Opdrachtgever.

5.2.1 De Overeenkomst van een vacatureplaatsing eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien partijen geen looptijd zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten voor de duur van een (1) maand en eindigt deze door het verstrijken van deze termijn, tenzij (i) de door BarseBanen te verrichten werkzaamheden naar omvang én tijd voldoende vaststaan, in welk geval de Overeenkomst eindigt door voltooiing van die werkzaamheden.

5.2.2 De Overeenkomst van een Strippenkaart eindigt na een (1) jaar of door het bereiken van het vooraf overeengekomen limiet van de ingekochte strippen. De Overeenkomt per strip eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien partijen geen looptijd zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten voor de duur van een (1) maand en eindigt deze door het verstrijken van deze termijn, tenzij (i) de door BarseBanen te verrichten werkzaamheden naar omvang én tijd voldoende vaststaan, in welk geval de Overeenkomst eindigt door voltooiing van die werkzaamheden.

5.2.3 De Overeenkomst van een Abonnement geldt voor de duur van tenminste een (1) jaar, tenzij door Partijen vooraf een andere tijdsduur is overeengekomen, en wordt na de einddatum automatisch verlengd indien Partij(en) niet schriftelijk kenbaar hebben gemaakt Overeenkomst op te zeggen binnen de opzegtermijn van twee (2) maanden. Indien partijen geen looptijd zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten voor de duur van een (1) jaar en wordt deze door het verstrijken van deze termijn automatisch verlengd.

5.3 Bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een Overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen. 

6 VERPLICHTINGEN PARTIJEN

6.1 Opdrachtgever zal BarseBanen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, waaronder tijdige, volledige en juiste aanlevering van de Advertentie(s), bedrijfsgegevens en bankgegevens. Opdrachtgever neemt daarbij de door BarseBanen gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen in acht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem opgegeven gegevens of inlichtingen.

6.2 Opdrachtgever zorgt voor de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de relevante plaatsingsgegevens, indien die niet (volledig) zijn vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtgever geeft de plaatsingsgegevens uiterlijk voor de reserveringsdeadline van de betreffende Media aan BarseBanen door.

6.3 Indien Opdrachtgever de Advertentie(s) niet plaatsing gereed aanlevert, is BarseBanen gerechtigd naar eigen keuze (i) zelf de Advertentie(s) aan te passen en Plaatsing gereed te maken, waarbij de door BarseBanen gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn, of (ii) de Advertentie(s) terug te zenden aan Opdrachtgever, teneinde Opdrachtgever de mogelijkheid te bieden om zelf het advertentiemateriaal aan te passen. Opdrachtgever kan BarseBanen niet houden aan een tijdige plaatsing indien de Advertentie(s) niet plaatsing gereed is aangeleverd. BarseBanen zal zich hiertoe wel inspannen.

6.4 Indien Opdrachtgever de Advertentie(s) of de plaatsingsgegevens niet tijdig aanlevert, is BarseBanen gerechtigd verdere plaatsing te weigeren, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van de Overeenkomst verschuldigd is.

6.5 BarseBanen streeft bij Print Media naar een zo goed mogelijke weergave van de ingezonden Advertentie(s), maar garandeert geen exacte reproductie. Opdrachtgever moet bij Print Media onder andere rekening houden met de mogelijkheid van kleurafwijkingen. BarseBanen aanvaardt in dit kader uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid.

6.6 Waar de dienst van BarseBanen eruit bestaat om Opdrachtgever in staat te stellen om zelf een Advertentie te plaatsen in een van de Online Media, dan is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren, en regelmatig actualiseren en controleren van de Advertentie.

6.7 Bij Online Media streeft BarseBanen er naar dat de Website beschikbaar is voor (bevoegde) bezoekers. BarseBanen garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. BarseBanen behoudt zich het recht voor om (i) de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en (ii) onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. BarseBanen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website, ongeacht de oorzaak daarvan. BarseBanen garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.

6.8 Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst rust bij Opdrachtgever, indien dergelijke misverstanden hun oorzaak vinden in door BarseBanen niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen opdrachten, Advertenties, (plaatsing-)gegevens of andersoortige mededelingen van of namens Opdrachtgever. 

7 UITBREIDING

7.1 Indien Opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze wenst uit te breiden, kan Opdrachtgever de BarseBanen daartoe schriftelijk of telefonisch verzoeken. Voor zover BarseBanen instemt met de uitbreiding, stuurt zij Opdrachtgever een aangepaste Opdrachtbevestiging.

7.2 Het tarief dat op de in het voorgaand lid bedoelde uitbreiding van toepassing is, is het door BarseBanen op het moment van totstandkoming van de uitbreiding van de Overeenkomst gehanteerde tarief aan de hand van de dan geldende staffel. Op de oorspronkelijke hoeveelheid Advertentieruimte blijft echter wel het oorspronkelijke tarief van toepassing.

8 ADVERTENTIE

8.1 BarseBanen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Advertenties. Voor iedere Advertentie staat Opdrachtgever ervoor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of BarseBanen. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat iedere Advertentie (i) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes, (ii) juist, volledig en actueel is, (iii) indien het een recruitment-Advertentie is, daadwerkelijk een bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacature betreft, (iv) geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met goede zeden, smaak of openbare orde, (v) geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden bevat en (vi) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van BarseBanen of  derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens BarseBanen of derden.

8.2 Het is Opdrachtgever enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze de volgende anonieme metadata te verzamelen: (i) clicks, (ii) hoe vaak de Advertentie is bekeken (views), (iii) gebruikte schermresolutie, (iv) gebruikte browser, (v) gebruikt besturingssysteem en (vi) welk deel van de Advertentie is bekeken. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook andere informatie te verzamelen waaronder, maar niet beperkt tot, informatie ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de Websites van BarseBanen en haar dochterondernemingen, en niet publieke gegevens zoals IP-adressen.

8.3 Opdrachtgever zal BarseBanen volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in dit artikel 8 door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal BarseBanen verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die BarseBanen in verband daarmee ondervindt.

8.4 BarseBanen behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van Advertenties te weigeren of de inhoud of vormgeving van een reeds geplaatste Advertentie naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat Advertenties strijdig zijn met deze algemene voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of dat er sprake is van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties.

8.5 In geval BarseBanen een Advertentie op voornoemde gronden weigert of verwijdert, is zij gerechtigd Opdrachtgever de door BarseBanen gemaakte kosten en gederfde inkomsten in rekening te brengen.

8.6 Om het bereik van op de Website geplaatste Advertenties voor zover die betrekking hebben op vacatures, te maximaliseren, kan BarseBanen deze Advertenties doorplaatsen naar websites van derden binnen haar partnernetwerk. BarseBanen kan te allen tijde en naar eigen inzicht de omvang en samenstelling van dit partnernetwerk wijzigen. Advertenties geplaatst op de Website kunnen verder vindbaar zijn in zoekmachines en “verticals”. Het is niet mogelijk Advertenties hiervan uit te sluiten.

9 REIKWIJDTE RECHT TOT INZAGE EN/OF TOEGANG TOT CV DATABASE EN VACATUREDATABASE

9.1 Opdrachtgever erkent dat BarseBanen producent is van de door haar middels de Online Media geëxploiteerde cv en vacaturedatabase in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de cv en vacaturedatabase.

9.2 Opdrachtgever mag de cv en vacaturedatabase slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers rechtstreeks (i) voor haar eigen onderneming dan wel, doch enkel indien en voor zover de onderneming van Opdrachtgever werving en selectie ten behoeve van derden tot doelstelling heeft, (ii) voor de onderneming van haar opdrachtgever(s) te werven en selecteren, zulks enkel voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels. Onder werving en selectie ten behoeve van derden wordt in dit verband uitdrukkelijk niet verstaan het enkel op al dan niet geautomatiseerde wijze doorzoeken van cv-databases ten behoeve van derden.

9.3 Opdrachtgever mag databestanden uit de cv en/of vacaturedatabase of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover hij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van BarseBanen.

9.4 Opdrachtgever mag databestanden uit de cv-database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de cv database openstaande vacature en alleen voor zover de databestanden uit de cv-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

9.5 Een inlogaccount tot de cv-database staat één enkele unieke gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot de cv-database. Het is Opdrachtgever dan ook niet toegestaan om meerdere gebruikers met een en dezelfde inlogaccount toegang te laten verkrijgen tot de Cv-database.

9.6 BarseBanen hanteert vaste limieten op de hoeveelheid databestanden uit de cv en vacaturedatabase, of delen daarvan, die Opdrachtgever mag gebruiken. Opdrachtgever mag per dag per inlogaccount maximaal 225 (tweehonderdvijfentwintig) bestanden uit de cv en vacaturedatabase (of delen daarvan) gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten van BarseBanen.  Dit houdt onder meer in dat het Opdrachtgever niet is toegestaan soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken om de vacaturedatabase en/of cv-database op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te benaderen.

9.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om cv’s te plaatsen op de Website.

9.9 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door de BarseBanen verstrekte inloggegevens. De door BarseBanen verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Inlogaccounts mogen enkel binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever gebruikt worden. Het is Opdrachtgever dan ook niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn inloggegevens voor welk doel dan ook. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van zijn inloggegevens, om eventueel misbruik van zijn inloggegevens binnen en/of buiten de eigen organisatie van Opdrachtgever te voorkomen.

9.10 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, behoudt BarseBanen zich het recht voor om in te grijpen, bijvoorbeeld door in een dergelijk geval de account(s) van Opdrachtgever en de toegang van Opdrachtgever tot de cv en/of vacaturedatabase met onmiddellijke ingang en zonder nadere waarschuwing te blokkeren. In dat geval is de BarseBanen geen schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever. Bedragen die BarseBanen heeft gefactureerd of nog heeft te factureren in verband met de Overeenkomst, blijven in dat geval onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar.

10 (INTELLECTUELE) EIGENDOM

10.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Media, de Website, de cv en vacaturedatabase en alle andere door de BarseBanen ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij de BarseBanen of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de Overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

10.2 Indien en voor zover de dienst van BarseBanen eruit bestaat om Opdrachtgever door gebruik van de software van BarseBanen of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf een Advertentie te plaatsen in de Online Media, dan verleent BarseBanen aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om de Advertentie te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.

10.3 Door het plaatsen op de Website of anderszins beschikbaar stellen aan BarseBanen van Advertenties, plaatsingsgegevens, teksten, beelden, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen, verleent Opdrachtgever aan BarseBanen een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie in de Media of op de Website. Opdrachtgever garandeert dat hij bevoegd is om deze toestemming te verlenen. BarseBanen zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden.

11 TARIEVEN

11.1 Voor iedere Overeenkomst en de daarin overeengekomen Advertentieruimte gelden telkens de tarieven die door de BarseBanen op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd. Het concrete tarief is mede afhankelijk van de soort Media, de Soort Advertentie, het al dan niet beschikken over cv-database toegang en de toepasselijke staffel.

11.2 Tarieven en staffels gelden uitsluitend voor advertentiemateriaal van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om derden te laten profiteren van de voor Opdrachtgever geldende tarieven en staffels door advertentiemateriaal van Opdrachtgever te combineren met advertentiemateriaal van derden. Derde in de zin van dit artikel is iedere andere natuurlijke- en rechtspersoon dan Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever kan BarseBanen afwijkingen van deze bepaling toestaan. de BarseBanen zal in ieder geval toestaan dat Opdrachtgever advertentiemateriaal van derden voor de toepassing van de tarieven en staffels combineert met advertentiemateriaal van Opdrachtgever indien de derde een Groepsmaatschappij is van Opdrachtgever.

11.3 Het staat BarseBanen vrij met Opdrachtgever afwijkende tarief- en staffelafspraken te maken waaronder tarief- en staffelafspraken gebaseerd op een verwacht volume. Afwijkende tarief- en staffelafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen en zijn maximaal twaalf (12) maanden geldig tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever het volume waarop dergelijke afwijkende afspraken zijn gebaseerd niet realiseert binnen de daarvoor gestelde termijn of andere voorwaarden voor de afwijkende tariefen staffelafspraken anderszins niet nakomt, is BarseBanen gerechtigd om op basis van nacalculatie alsnog de standaardtarieven en staffels conform haar dan geldende tariefkaart(en) in rekening te brengen.

11.4 BarseBanen behoudt zich het recht voor de tarieven en de daarmee verband houdende gegevens op een tariefkaart te herzien. Indien een dergelijke tariefherziening ook geldt voor de reeds verstrekte opdrachten voor zover deze nog niet geplaatst of bevestigd zijn, heeft Opdrachtgever het recht het nog niet geplaatste of bevestigde deel van de opdracht zonder bijbetaling te annuleren.

11.5 Alle tarieven zijn in euro en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

11.6 Het staat BarseBanen vrij om bij Online Media te werken op basis van 'cost per click'. Het aantal clicks wordt gemeten door het basissysteem van BarseBanen. De meetgegevens van BarseBanen worden als leidend beschouwd. Opdrachtgever is in voorkomend geval verplicht van tevoren een nader overeen te komen bedrag bij BarseBanen in depot te storten.

11.7 BarseBanen hanteert een onderscheid tussen voorkeurswensen ten aanzien van plaatsingen en concrete, expliciete afspraken ten aanzien van plaatsingen. Voor voorkeurswensen brengt BarseBanen geen extra vergoeding in rekening. Voorkeurswensen van Opdrachtgever ten aanzien van plaatsingen zullen daarom nimmer gelden als voorwaarde voor de Overeenkomst als zodanig. BarseBanen  zal zich inspannen zoveel mogelijk rekening houden met voorkeurswensen, maar kan daartoe niet worden gehouden.

11.9 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt zijn de op de tariefkaart van de BarseBanen vermelde oplages geen garantieoplages. Indien een garantieoplage is vermeld, geldt die garantie voor het aangegeven jaar met betrekking tot de betaalde oplage (HOI-rapportage, categorie A). Indien uit de jaarrapportage blijkt, dat de betaalde jaaroplage lager is dan de garantieoplage, dan geldt een restitutiepercentage van 75% van het procentuele verschil tussen de betaalde jaaroplage en de garantieoplage. 

12 FACTURATIE & BETALING

12.1 BarseBanen factureert bij aanvang van de Overeenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. BarseBanen kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per email, verzenden. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door BarseBanen.

12.2 Opdrachtgever is gehouden facturen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te betalen tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

12.3 Het staat BarseBanen vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

12.4 Indien Opdrachtgever voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

12.5 BarseBanen is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van BarseBanen  aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. BarseBanen is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

12.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is BarseBanen vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Indien betaling in termijnen is overeengekomen worden bij niet-tijdige betaling van een termijn tevens alle nog niet opeisbare termijnen onmiddellijk opeisbaar. BarseBanen is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat alle termijn(en) zijn voldaan. Indien BarseBanen besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van Opdrachtgever. De kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

12.7 Aan de hervatting van de dienstverlening na opschorting kan de BarseBanen financiële en andere voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een vergoeding om de dienstverlening te her activeren.

13 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

13.1 Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de andere partij, ook na een schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na verloop van die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

13.2 Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. De toepasselijkheid van artikel 7:408 leden 1 en 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 BarseBanen heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien zij de Media waarop de Overeenkomst betrekking heeft stopt.

13.4 Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is de BarseBanen enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever.

13.5 Annulering door Opdrachtgever van enige opdracht of reservering is niet mogelijk tenzij partijen uitdrukkelijk de mogelijkheid tot annulering en een termijn daarvoor zijn overeengekomen. Annulering is in dat geval enkel mogelijk binnen de overeengekomen termijn. In geval van tijdige annulering door Opdrachtgever heeft BarseBanen de keuze om Opdrachtgever de reeds betaalde vergoeding terug te geven.

14 OVERMACHT

14.1 In geval BarseBanen door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft BarseBanen het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de Overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende Advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is BarseBanen verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door BarseBanen ingeschakelde derden, en ingeval van Online Media, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

14.3 Indien de periode van overmacht op grond van artikel 14.1 langer duurt dan twee (2) maanden, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. BarseBanen heeft vervolgens de keuze om Opdrachtgever voor zover relevant reeds betaalde vergoedingen terug te geven.

15 AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

15.1 De aansprakelijkheid van BarseBanen uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever onder de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald aan de BarseBanen.

15.2 BarseBanen is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3 Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van Advertenties in de Media dienen binnen dertig (30) dagen na publicatie van de Advertentie schriftelijk aan BarseBanen ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

15.4 Indien een Advertentie niet conform de afspraken uit de Overeenkomst is geplaatst en/of zichtbaar is, kan Opdrachtgever – naar keuze van BarseBanen – slechts aanspraak maken op herplaatsing van de Advertentie ofvermindering van de prijs, voor zover (i) de Advertentie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden en (ii) niet uit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijkt dat de schade voor risico is van Opdrachtgever.

16 VERTROUWELIJKHEID

16.1 Opdrachtgever zal alle informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van BarseBanen verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de Overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van deze Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Opdrachtgever tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

17 PRIVACY

17.1 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die middels de CV database aan Opdrachtgever ter inzage zijn gegeven. Opdrachtgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële kandidaten te benaderen voor het vervullen van een concrete, bestaande en passende vacature. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Opdrachtgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen. BarseBanen garandeert niet dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is. BarseBanen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter. BarseBanen zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (arbeids- of uitzend) overeenkomst tussen of met Opdrachtgever en een kandidaat.

17.2 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, mag Opdrachtgever (persoons)gegevens van derden, waartoe Opdrachtgever door of in verband met de Overeenkomst toegang krijgt of die door of in verband met de Media openbaar zijn gemaakt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

17.3 Opdrachtgever zal conform het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet op geen enkele wijze (i) toegang verkrijgen, of pogen te verkrijgen, tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van gebruikers van de Websites of (ii) gegevens opslaan, of pogen op te slaan, in de randapparatuur van de gebruikers van de Websites, zonder voorafgaand de vereiste toestemming voor de desbetreffende handeling te hebben verkregen.

17.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in dit artikel en alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in elk geval de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever zal BarseBanen volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel of van enig wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. Opdrachtgever zal BarseBanen verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die BarseBanen in verband daarmee ondervindt.

17.5 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever zonder aanmaning of een andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd Euro) per overtreding, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven een afzonderlijke overtreding oplevert. Deze boete komt BarseBanen toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van BarseBanen, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

17.6 BarseBanen verwerkt persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) Opdrachtgever. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en om de desbetreffende personen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van BarseBanen. Als de desbetreffende personen geen prijs stellen op deze informatie, kan dit schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan: de BarseBanen, 2671 BV Naaldwijk. 

18 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Alle eventuele geschillen die uit de met BarseBanen gesloten Overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

18.2 Op deze algemene voorwaarden, alsook op aanbiedingen, offertes, Opdrachten, Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten tussen de BarseBanen en Opdrachtgever, alsook op de overige door BarseBanen in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 

19 DIVERSEN

19.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de BarseBanen aangepast worden. BarseBanen adviseert  daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Versie maart 2023